Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van de website van CV5.nl. Door gebruik te maken van deze website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dat betekend ook dat u er voor instaat dat iemand anders die gebruik maakt van de website van CV5.nl op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de website

CV5 behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe. Toch zal CV5 te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen. CV5 kan niet garanderen dat de internetsite ten alle tijden ononderbroken of vrij van storingen of foutloos beschikbaar wordt gesteld; CV5 geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan

Printen

Indien aangekochte producten van de website van CV5 door u geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. CV5 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van printers.

Eigendomsvoorbehoud

CV5 behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al haar vorderingen op opdrachtgever terzake van de door CV5 ingevolge de desbetreffende of een andere overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken of de ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekort schieten zijden Onder welke voorwaarden download u onze producten ?

CV5, aan CV5 verbonden ondernemingen en andere personen die deelhebben aan ontwikkeling, productie, hosting of levering van inhoud op de website van CV5 zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, concrete of terloops bij derden ontstane schade en voor vervolgschade of boete inclusief schadevergoeding. Zij zijn daarnaast niet verantwoordelijk voor verlies van data en schade van welke aard dan ook en voor zover ontstaan op grond van gebruik van de inhoud en aangeboden materiaal van website CV5

Garantie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van data en schade van welke aard dan ook en voor zover ontstaan op grond van gebruik van de inhoud en aangeboden materiaal van website CV5

Prijzen

De door CV5 gehanteerde prijzen luiden in Euro inclusief BTW en zijn steeds op haar website vermeld. CV5 is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging haar prijzen te wijzigen. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website vermelde prijs is geldend.

Betaling

Betaling van de geldende prijs vindt plaats bij het tot stand komen van de overeenkomst door middel van de daartoe op de website van CV5 geboden betalingsmogelijkheid. Overdraagbaarheid Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Door omstandigheden en derden, buiten de controle van CV5, kan CV5 niet garanderen dat de dienst beschikbaar zal zijn of goed functioneert! U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

Het optimaal functioneren van deze website

CV5.nl stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. CV5.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Mocht er, om welke reden dan ook, schade ontstaan door het tijdelijk niet of minder goed functioneren van deze website, dan is CV5 op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geleden schade. Verder is het gebruiken van de service op deze website geheel op eigen risico. Je dient zelf te bepalen of een, via deze website verkregen wachtwoord, geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt. CV5 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel ontstane schade, in welke vorm dan ook, na of tijdens het gebruik van wachtwoorden verkregen via deze website.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen inzichtelijk voor de medewerkers van cv5.nl. De ingevulde gegevens worden niet aan derden verstrekt. De medewerkers van cv5 verplichten zich tot het geheimhouden van de verkregen persoonsgegevens, tenzij men door de wet- of regelgeving verplicht wordt gesteld om hierover informatie te verstrekken.

Copyright

CV5 biedt de informatie op haar webpagina's aan een ieder aan maar behoudt het copyright op alle tekst, (grafische) afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina's. Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, (grafische) afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina's, in originele- of gewijzigde vorm, te gebruiken, te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren.

Opportunities don't happen. You create them. 

Conform de wetgeving ten aanzien van de bescherming van gegevens verzoeken we je even de tijd te nemen om de belangrijkste punten van ons Privacybeleid door te lezen. Het beschrijft hoe wij gegevens gebruiken en welke opties je hebt.